Poezii - Home

Lumea magic? a lecturii ?i jocului

Serviciul Programe pentru Copii a initiat o Scrisoare deschisa catre parinti si mass-media privind constientizarea importantei lecturii si jocului in viata copilului. Avand in vedere situatia existenta – faptul ca sunt din ce in ce mai putin copii care citesc, singurele lecturii fiind cele din bibliografia scolara impusa si neactualizata, din ce in ce mai putini care se joaca in aer liber, preferand jocurile pe calculator si desenele animate agresive si violent - va rugam sa participati la mediatizarea acestei scrisori prin mijloacele de care dispuneti.

Serviciul Programe pentru Copii din cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucure?ti, prin cele ?apte filiale, înainteaz? o scrisoare deschis? c?tre p?rin?i ?i mass-media intitulat? Lumea magic? a lecturii ?i jocului. Scopul acestei scrisori este informarea familiei în leg?tur? cu importan?a lecturii ?i a prezen?ei copiilor în biblioteci. De asemenea, atragem aten?ia asupra unui fenomen îngrijor?tor legat de timpul din ce în ce mai scurt dedicat copiilor pentru lectur?, comunicare ?i joac?, de cre?terea violen?ei ?i a comportamentului asocial al acestora.

Rezultatele studiilor recente relev? faptul c? lectura lipse?te sau este perceput? ca având caracter obligatoriu în via?a copiilor. Prin aceast? scrisoare dorim s? con?tientiz?m familiile de rolul pe care îl joac? în via?a copiilor lor lectura. Studiile indic?, de asemenea, faptul c? to?i copiii au o disponibilitate pentru lectur?, dar aceasta nu este valorificat? de adul?i (p?rin?i, profesori, bibliotecari etc.). Consider?m c? este un moment îngrijor?tor în care copiii citesc pu?ine titluri ?i uneori doar din bibliografia ?colar? sau titluri impuse de trend-uri ?i interese comerciale. Dorim s? vedem copii ?i tineri citind în biblioteci, copii jucându-se în fa?a blocului, tr?ind o copil?rie armonioas?, evitând o . Ne exprim?m speran?a ca prin activitatea dvs. s? ne sus?ine?i în informarea p?rin?ilor ?i a cadrelor didactice care doresc s? schimbe în bine ?i frumos dezvoltarea intelectual? a copiilor lor.


BIBLIOTECILE PENTRU COPII DIN BUCURE?TI
Sectorul 1
Filiala Ion Creang?, Str. Christian Tell nr.10, Sector 1, tel. 212.78.06, ic_bmb@yahoo.com
Filiala Petre Ispirescu, Str. F?urei nr.1, Bl. P 11, tel. 667.00.95, pis_bmb@yahoo.com
Sector 3
Filiala Emil Gârleanu, Bld. Octavian Goga nr.6, Bl. M25, tel. 320.10.52, eg_bmb@yahoo.com
Sectorul 4
Filiala Otilia Cazimir, Str. Turnu M?gurele nr.19, Bl. S1, tel. 460.31.30, oc_bmb@yahoo.com
Filiala Elena Farago, Str.M?gurei nr.1-5, Bl. M1, tel. 450.19.85, ef_bmb@yahoo.com
Sectorul 5
Filiala Vasile Alecsandri, Calea Ferentari nr.72, tel. 423.33.26, va_bmb@yahoo.com
Sectorul 6
Filiala George Topârceanu, Str. Veteranilor nr.6, Bl. 6, tel. 430.27.96, gt_bmb@yahoo.com

Men?ion?m c? toate serviciile oferite de biblioteci sunt gratuite, copiii pot fi înscri?i cu buletinul/cartea de identitate a p?rin?ilor, iar adul?ii doar cu C-I. Permisul de acces permite împrumutul a ?ase documente per vizit?, consultarea fondului de referin??, navigarea pe Internet, consultarea documentelor electronice ?i multimedia, participarea la activit??ile educa?ional-culturale – concursuri, expozi?ii, anivers?ri, s?rb?toarea diversit??ii culturale (d.eLuna decembrie 2007 este Luna Japoniei la Filiala Ion Creang?), a Zilei Interna?ionale a Jocului, participarea la workshop-ul Magia desenului coordonat de ilustrator de carte ?i grafician Valeria Voicu, activit??i înscrise în proiecte majore precum Roata copil?riei, Vacan?a cu pove?ti ?i jocuri ?i Teatrul de P?pu?i Licurici (singurul teatru de acest gen din ?ar? integrat unei biblioteci publice - desf??oar? spectacole ?i repeti?ii s?pt?mânale cu public într-o loca?ie special amenajat? în incinta bibliotecii).

Sugestiile bibliotecarilor adresate p?rin?ilor cuprind 5 puncte primare, rezultate în urma sondajelor ?i a studiilor de marketing efectuate în cadrul institu?iei.

1.Familiariza?i copilul dvs. cu spa?iul bibliotecii de la vârste foarte mici (3-4 ani)
În bibliotecile pentru copii din Capital? exist? s?li special create denumite ludoteci în care copiii foarte mici descoper? jocuri, c?r?i cu ilustra?ii deosebite ale c?ror pove?ti sunt citite de bibliotecari pentru cei mici. De asemenea, pot fi g?site jocuri de perspicacitate ?i juc?rii, casete audio cu pove?ti în român? ?i german?, casete video cu desene animate ?i filme documentare, CD-uri cu teatru radiofonic, înv??area limbilor str?ine, atlase ?i dic?ionare multimedia.
Colec?ia de c?r?i tip?rite cuprinde c?r?i în limbile român?, german?, francez?, englez?, spaniol? ?i italian?. Colec?ia de c?r?i electronice sunt folosite în cadrul programe de proiec?ii de documentare, ecraniz?ri ?i discu?ii pe versurile unor arti?ti îndr?gi?i (clasici ?i actuali).
Biblioteca este gazda unor evenimente: expozi?ii de pictur? ?i desen, dispunând de simeze adecvate; serb?ri ?colare, Zile Interna?ionale – a Copilului, a Drepturilor Copilului, a Jocului; audi?ii – microrecital de vioar?, pian ?i chitar? clasic?, vizion?ri de filme – desene animate ?i documentare; lec?ii deschise, desf??urarea orelor în spa?iul bibliotecii utilizând apartatura tehnic? ?i documentele existente în bibliotec?.
P?rin?ii pot petrece timpul împreun? cu copiii într-un mod pl?cut consultând fondul de carte destinat lor, presa, pot naviga pe Internet ?i cere consultan?? info-documentar? bibliotecarului de serviciu în leg?tur? cu informa?iile generale de interes comunitar.

2. Lectura în trei pa?i
În bibliotecile pentru copii din Capital? se practic? lectura în trei etape. Etapa 1 se adreseaz? copiilor care nu ?tiu s? citeasc? ?i c?rora bibliotecarii le citesc pove?ti ?i poezii în cadrul Dimine?ilor de basm, desf??urate în fiecare joi de la ora 10. A doua etap? se adreseaz? ?colarilor care au început s? citeasc? ?i c?rora le putem îmbun?t??i vocabularul ?i capacitatea de comunicare. A treia etap? se adreseaz? celor care ?tiu s? citeasc?, bibliotecarii organizând jocuri de rol (fabule, mici scenete, scurte piese de teatru), concursuri de lectur?, de sinonime ?i antonime vesele pentru copii etc. Bibliotecarul creeaz?, de asemenea, începuturi de poveste sau ofer? copilului câteva elemente cu care el s? poat? „construi” o poveste proprie cu întâmpl?ri din via?a lui.
P?rin?ii trebuie s? transforme rezolvarea temelor pentru acas? într-un joc inteligent ?i pl?cut. Materiale educative privind metodele de lucru de genul Cum s? înve?i s? înve?i sunt instrumente importante pe care p?rin?ii le pot împrumuta de la bibliotec?.
Cu excep?ia vacan?ei mari de var?, bibliotecile pentru copii sunt deschise ?i sâmb?ta (9.00-13.00), permi?ând astfel p?rin?ilor foarte ocupa?i s? viziteze biblioteca.

3. Povesti?i ?i asculta?i povestea
Povesti?i copilului dvs. în fiecare zi câte o poveste, ?inând cont ?i de dorin?a lui de a reasculta o poveste foarte îndr?git?. Ruga?i copilul s? povesteasc? pentru a-i îmbun?t??i capacitatea de concentrare ?i de redare a informa?iilor. Stând un num?r mare de ore în fa?a calculatorului, copilul întâmpin? numeroase probleme în redarea unei întâmpl?ri reale sau din lecturile sale.


4. „Lectura” în ora?
Orice plimbare poate fi un motiv pentru lectur?, dar un alt fel de lectur? – cea a semnelor de circula?ie, a comportamentului, a culorilor, a reac?iilor celorlal?i. Orice c?l?torie prin ?i în afara Bucure?tilor este, de asemenea, un prilej pentru a povesti istoricul locurilor, pentru amintiri ?i impresii.

5. Lectura, desenul, muzica
În momentele lecturii, copilul trebuie încurajat s? deseneze ?i s? asculte muzic?. Tinerii trebuie încuraja?i s? citeasc? ?i s? vizioneze produc?iile cinematografice, teatrale ?i muzicale din Capital? ale c?ror piese li se adreseaz?.
În timpul acesta, p?rintele poate observa talentul copilului s?u, fiind atent la direc?iile pe care copilul le poate urma. Ţinând cont de faptul c? dezvoltarea cognitiv? ?i emo?ional? a copiilor este diferit?, p?rin?ii trebuie s? fie aten?i la dezvoltarea armonioas?, evitând compara?iile cu al?ii copii ?i observa?iile care îi pot inhiba.

Cu deosebita consideratie,
coord.Gabriela Toma
Serviciu Programe pentru Copii
Biblioteca Metropolitan? Bucure?ti


--
Biblioteca Ion Creanga
Str.Christian Tell nr.10, Sector 1
Repere: Piata Romana, Biserica Amzei
Tel. 212.78.06

foto: Cris Watk

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites